Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
Total: 659228 | 151330
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv101216038
04 Bonde do Tigrão - Hora do Espanto (The Best of Pancadão DJ Roberto 2002).mp3 mp3 1.80 MB
prv78136000
Althea McQueen - Heartbroken (Remix).mp3 mp3 4.54 MB
prv42327953
Alto Nível - Titanic (DJ Leco Pancadão Remix).mp3 mp3 4.43 MB
prv132394116
Arena Dance Volume 4 (k7 rip) DJ Dan.mp3 mp3 65.63 MB
prv78136259
Banda Katrina - Quem vai querer minha periquita (Versão Pancadão).mp3 mp3 9.98 MB
prv42339410
Benny Benassi vs Danzel - Pump The Satisfaction Up (DJ Rezona).mp3 mp3 6.97 MB
prv69153958
DJ JHONE - PAI DE SANTO (Pancadão Automotivo).mp3 mp3 3.31 MB
prv78140272
DJ Juliano - Dance e agite.mp3 mp3 2.73 MB
prv96533423
Gol Coice Volume 3 Especial Motocross DJ Welliton Moraes K7 Rip by Donato Mix.mp3 mp3 44.73 MB
prv97437179
Itamar Som Volume 30 DJ Xande K7 Rip by Donato Mix.mp3 mp3 43.99 MB
prv97656957
Sound Car Dance 26 DJ Gilberto K7 Rip by Donato Mix.mp3 mp3 40.30 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2019 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy