Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv176605454
DANEV - Check This Out! (Original Mix).mp3 mp3 9.05 MB
prv189404349
DJ KASS - SCOOBY DOO PAPA (DJ DANEV EXTENDED REMIX).mp3 mp3 12.15 MB
prv194906069
DJ Snake - Magenta Riddim (DANEV Bootleg Remix).mp3 mp3 8.44 MB
prv157087243
Dj Szatmári feat. Jucus x DANEV - 100 Évet Várnék 2017 (Original Mix).mp3 mp3 13.32 MB
prv160499828
Hilight Tribe - Free Tibet (Punk Fanatic Bootleg) (DANEV Master).mp3 mp3 11.44 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2020 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy