Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
....
Total: 1467543 | 371856
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
prv74901619
2 In a Room - Wiggle It (The Club Mix).mp3 mp3 7.10 MB
prv36797864
Beverlee - Set Me Free (Adrenalin Mix).mp3 mp3 6.54 MB
prv80334376
Jomanda - Make my body rock (Extended Mix).mp3 mp3 11.34 MB
prv183000850
Mc Jack & Sister J. - Movin' up and down.mp3 mp3 12.01 MB
prv81014792
Mister Ooze - Clean Dream.mp3 mp3 6.19 MB
prv38555526
Plaza - Hi de ho (First Mix ).mp3 mp3 4.73 MB
prv69515527
Selector - Move Your Body.mp3 mp3 5.72 MB
prv42461405
Sound Factory - Understand this groove (Xtatic Mix).mp3 mp3 5.90 MB
prv83625695
Steve Allen - Letter From My Heart (Club Mix).mp3 mp3 4.71 MB
prv85039174
Tom Tom - Replay (Dub Mix).mp3 mp3 5.50 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2019 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy