Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
....
Total: 1411375 | 360633
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
Clássicos dos Bailes Volume 1.rar rar 69.73543643951416 MB
DJ Shopping Volume 9.rar rar 55.968284606933594 MB
Dance To Dance.rar rar 66.52650451660156 MB
Discoteca do Kiko.rar rar 47.615821838378906 MB
Hit'n'Hide - Partyman (CDM 1997).rar rar 24.126527786254883 MB
Máquina Total 2 (Latino).rar rar 67.45686721801758 MB
Radio Dance.rar rar 82.159255027771 MB
Toy-Box - Tarzan & Jane (CDM 1998).rar rar 13.62205696105957 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2017 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy