Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
....
Total: 1467543 | 371856
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
Clássicos dos Bailes Volume 1.rar rar 69.74 MB
DJ Shopping Volume 9.rar rar 55.97 MB
Dance To Dance.rar rar 66.53 MB
Discoteca do Kiko.rar rar 47.62 MB
Hit'n'Hide - Partyman (CDM 1997).rar rar 24.13 MB
Máquina Total 2 (Latino).rar rar 67.46 MB
Radio Dance.rar rar 82.16 MB
Toy-Box - Tarzan & Jane (CDM 1998).rar rar 13.62 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2019 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy