Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
n1k
Total: 0 | 11341
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
chromium_x64_61.0.3163.100_r488528_nosync_codecs_archive.zip zip 70.74881267547607 MB
chromium_x64_61.0.3163.100_r488528_nosync_codecs_installer.exe exe 43.2861328125 MB
chromium_x64_61.0.3163.100_r488528_sync_codecs_archive.zip zip 73.2217845916748 MB
chromium_x64_61.0.3163.100_r488528_sync_codecs_installer.exe exe 44.86376953125 MB
chromium_x64_61.0.3163.79_r488528_nosync_codecs_archive.zip zip 69.67056274414062 MB
chromium_x64_61.0.3163.91_r488528_nosync_codecs_archive.zip zip 69.78865146636963 MB
chromium_x64_61.0.3163.91_r488528_nosync_codecs_installer.exe exe 42.875 MB
chromium_x64_61.0.3163.91_r488528_sync_codecs_archive.zip zip 72.22563457489014 MB
chromium_x64_61.0.3163.91_r488528_sync_codecs_installer.exe exe 44.408203125 MB
chromium_x64_62.0.3202.62_r499098_nosync_codecs_archive.zip zip 71.3332347869873 MB
chromium_x64_62.0.3202.62_r499098_nosync_codecs_installer.exe exe 43.4921875 MB
chromium_x64_62.0.3202.62_r499098_sync_codecs_archive.zip zip 73.85439491271973 MB
chromium_x64_62.0.3202.62_r499098_sync_codecs_installer.exe exe 45.10986328125 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 100 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 200 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2015 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy