Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
n1k
Total: 0 | 11147
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
chromium_x64_59.0.3071.115_r464641_nosync_codecs_archive.zip zip 67.09936809539795 MB
chromium_x64_59.0.3071.115_r464641_nosync_codecs_installer.exe exe 40.5234375 MB
chromium_x64_60.0.3112.101_r474897_nosync_codecs_archive.zip zip 69.71506023406982 MB
chromium_x64_60.0.3112.101_r474897_nosync_codecs_installer.exe exe 41.271484375 MB
chromium_x64_60.0.3112.101_r474897_sync_codecs_archive.zip zip 72.31459045410156 MB
chromium_x64_60.0.3112.101_r474897_sync_codecs_installer.exe exe 42.85498046875 MB
chromium_x64_60.0.3112.78_r474897_nosync_codecs_archive.zip zip 69.75815868377686 MB
chromium_x64_60.0.3112.78_r474897_nosync_codecs_installer.exe exe 41.306640625 MB
chromium_x64_60.0.3112.78_r474897_sync_codecs_archive.zip zip 72.3578462600708 MB
chromium_x64_60.0.3112.78_r474897_sync_codecs_installer.exe exe 42.90283203125 MB
chromium_x64_60.0.3112.90_r474897_nosync_codecs_archive.zip zip 69.71223449707031 MB
chromium_x64_60.0.3112.90_r474897_nosync_codecs_installer.exe exe 41.265625 MB
chromium_x64_60.0.3112.90_r474897_sync_codecs_archive.zip zip 72.31340789794922 MB
chromium_x64_60.0.3112.90_r474897_sync_codecs_installer.exe exe 42.8720703125 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 100 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 200 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2015 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy