Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
n1k
Total: 0 | 10695
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
chromium_x64_56.0.2924.87_r433059_nosync_codecs_archive.zip zip 67.22722434997559 MB
chromium_x64_56.0.2924.87_r433059_nosync_codecs_installer.exe exe 39.7705078125 MB
chromium_x64_56.0.2924.87_r433059_sync_codecs_installer.exe exe 41.18505859375 MB
chromium_x64_57.0.2987.133_r444943_nosync_codecs_archive.zip zip 64.17642593383789 MB
chromium_x64_57.0.2987.133_r444943_nosync_codecs_installer.exe exe 39.58740234375 MB
chromium_x64_57.0.2987.133_r444943_sync_codecs_archive.zip zip 66.67729568481445 MB
chromium_x64_57.0.2987.133_r444943_sync_codecs_installer.exe exe 41.04638671875 MB
chromium_x64_57.0.2987.98_r444943_nosync_codecs_archive.zip zip 64.18076705932617 MB
chromium_x64_57.0.2987.98_r444943_nosync_codecs_installer.exe exe 39.58056640625 MB
chromium_x64_57.0.2987.98_r444943_sync_codecs_archive.zip zip 66.67216682434082 MB
chromium_x64_57.0.2987.98_r444943_sync_codecs_installer.exe exe 41.0380859375 MB
chromium_x64_58.0.3029.81_r454471_nosync_codecs_archive.zip zip 65.72640419006348 MB
chromium_x64_58.0.3029.81_r454471_nosync_codecs_installer.exe exe 40.50927734375 MB
chromium_x64_58.0.3029.81_r454471_sync_codecs_archive.zip zip 68.39541053771973 MB
chromium_x64_58.0.3029.81_r454471_sync_codecs_installer.exe exe 42.0625 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 100 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 200 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2015 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy