Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
n1k
Total: 0 | 10935
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
chromium_x64_58.0.3029.110_r454471_nosync_codecs_installer.exe exe 40.5068359375 MB
chromium_x64_58.0.3029.110_r454471_sync_codecs_installer.exe exe 42.10400390625 MB
chromium_x64_59.0.3071.104_r464641_nosync_codecs_archive.zip zip 67.09979629516602 MB
chromium_x64_59.0.3071.104_r464641_nosync_codecs_installer.exe exe 40.5263671875 MB
chromium_x64_59.0.3071.104_r464641_sync_codecs_archive.zip zip 69.67315483093262 MB
chromium_x64_59.0.3071.104_r464641_sync_codecs_installer.exe exe 42.0849609375 MB
chromium_x64_59.0.3071.109_r464641_nosync_codecs_archive.zip zip 67.32383728027344 MB
chromium_x64_59.0.3071.109_r464641_nosync_codecs_installer.exe exe 40.572265625 MB
chromium_x64_59.0.3071.109_r464641_sync_codecs_archive.zip zip 69.67360877990723 MB
chromium_x64_59.0.3071.109_r464641_sync_codecs_installer.exe exe 42.0830078125 MB
chromium_x64_59.0.3071.86_r464641_nosync_codecs_archive.zip zip 67.10477256774902 MB
chromium_x64_59.0.3071.86_r464641_nosync_codecs_installer.exe exe 40.53076171875 MB
chromium_x64_59.0.3071.86_r464641_sync_codecs_archive.zip zip 69.6758394241333 MB
chromium_x64_59.0.3071.86_r464641_sync_codecs_installer.exe exe 42.0986328125 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 100 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 200 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2015 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy