Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
n1k
Total: 0 | 11548
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
chromium_x64_62.0.3202.89_r499098_nosync_codecs_archive.zip zip 71.32993507385254 MB
chromium_x64_62.0.3202.89_r499098_nosync_codecs_installer.exe exe 43.5439453125 MB
chromium_x64_62.0.3202.89_r499098_sync_codecs_installer.exe exe 45.19677734375 MB
chromium_x64_62.0.3202.94_r499098_nosync_codecs_archive.zip zip 71.29600524902344 MB
chromium_x64_62.0.3202.94_r499098_nosync_codecs_installer.exe exe 43.54150390625 MB
chromium_x64_62.0.3202.94_r499098_sync_codecs_archive.zip zip 73.81324672698975 MB
chromium_x64_62.0.3202.94_r499098_sync_codecs_installer.exe exe 45.15478515625 MB
chromium_x64_63.0.3239.108_r508578_nosync_codecs_archive.zip zip 72.1007776260376 MB
chromium_x64_63.0.3239.108_r508578_nosync_codecs_installer.exe exe 44.05908203125 MB
chromium_x64_63.0.3239.108_r508578_sync_codecs_archive.zip zip 74.5220079421997 MB
chromium_x64_63.0.3239.108_r508578_sync_codecs_installer.exe exe 45.68359375 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_nosync_codecs_archive.zip zip 72.26194095611572 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_nosync_codecs_archive.zip zip 72.10566806793213 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_nosync_codecs_installer.exe exe 43.81494140625 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_nosync_codecs_installer.exe exe 44.09130859375 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_sync_codecs_archive.zip zip 74.75927257537842 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_sync_codecs_archive.zip zip 74.52231407165527 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_sync_codecs_installer.exe exe 45.41357421875 MB
chromium_x64_63.0.3239.84_r508578_sync_codecs_installer.exe exe 45.6533203125 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2017 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy