Username: Password:
Remember Me | Forgot Password?
ZippyShare.com - Free File Hosting
Upload Files | F.A.Q | Upload Tools | Our Blog | Contact Us Select Language:  
n1k
Total: 0 | 11966
Directory Tree
Search:
Prev File Name Type Size
chromium_x64_64.0.3282.186_r520840_nosync_codecs_archive.zip zip 69.20777130126953 MB
chromium_x64_64.0.3282.186_r520840_nosync_codecs_installer.exe exe 41.568359375 MB
chromium_x64_64.0.3282.186_r520840_sync_codecs_archive.zip zip 71.53422164916992 MB
chromium_x64_64.0.3282.186_r520840_sync_codecs_installer.exe exe 43.16650390625 MB
chromium_x64_65.0.3325.146_r530369_nosync_codecs_archive.zip zip 70.02563190460205 MB
chromium_x64_65.0.3325.146_r530369_sync_codecs_archive.zip zip 72.17459964752197 MB
chromium_x64_65.0.3325.181_r530369_nosync_codecs_archive.zip zip 70.02091121673584 MB
chromium_x64_65.0.3325.181_r530369_nosync_codecs_installer.exe exe 42.09814453125 MB
chromium_x64_65.0.3325.181_r530369_sync_codecs_archive.zip zip 72.16146183013916 MB
chromium_x64_65.0.3325.181_r530369_sync_codecs_installer.exe exe 43.4912109375 MB
To upload a file just follow these simple steps:
Privalumai naudojant Zippyshare
Norëdami ákelti failà, atlikite ðiuos paprastus veiksmus:

Pasirinkite failà ákelti paspaude "Browse" mygtukà. Tada galite pasirinkti nuotraukas, garso, vaizdo áraðus, dokumentus ar dar kà nors, kà norite ákelti. Didþiausias failo dydis 500 MB.

Apraðykite failà kurá norite ákelti, kad kiekvienas kuris siøsis þinotu, kas tai per failas.

Spauskite "Send" mygtukà, norëdami pradëti failo ákëlimà. Ákeliant failus pamatysite jø progresà. Neuþdarykite narðyklës lango ákëliant failus, nes bus nutrauktas ákëlimas.

ZippyShare.com yra visiðkai nemokamas, patikimas ir labai populiarus..
Labai didelis siuntimo greitis.
Maksimalus vieno failo dydis 500 MB.
Failas galima atsisiøsti bet kuriuo metu ir taip daþnai, kaip jums reikia.
Failas galioja: 30 po paskutinio jo siuntimo.
Jokiø iðkylanèiø langø!
Jokiø limitø!
© 2006-2017 Zippyshare.com. All rights reserved.
Terms and Conditions | DMCA Policy